Privacy Beleid

Privacybeleid C91
Privacy statement C91

Definities
a. Privacy statement: dit privacy statement;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: C91, Xenophonlaan 8 te Utrecht, support@connect91.com, 06 40 793 381;
d. Website: de website onder connect91.com.

 

1 Algemeen
1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar
Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres en
telefoonnummer.

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende
Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven
[bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten
van Verantwoordelijke, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen, of doordat de Gebruiker zich
heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke].
2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de
persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:
2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt
Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de
persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.3 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de
hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de
desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of
zij contact opnemen met 06 40 793 381.

3 Doorgifte aan derden
3.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven,
tenzij:
3.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy statement
opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een
overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien
van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten
verwerkingen; of

3.1.2 Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te
geven aan bevoegde instanties.

4 Cookies
4.1 C91 maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te
optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer
van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde
voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan C91 de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van
dienst zijn.
4.2 Google gebruikt persoonsgegevens voor de personalisatie van advertenties en cookies. Bekijk de
verdere privacy en voorwaarden van Google.
4.3 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo
instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste
geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt
het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
4.4 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn
of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen
heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op
support@connect91.com.

6 Bewaartermijn
6.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in
het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling
verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
7 Beveiliging
7.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking,
waaronder SSL beveiliging op haar website.

8 Wijzigingen in het Privacy statement
8.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke
aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker
dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.